Refundacja NFZ

Warunki skorzystania z bezpłatnej wizyty

Warunki skorzystania z bezpłatnej wizyty w ramach NFZ

1) Skierowanie od lekarza posiadającego podpisaną umowę z NFZ.

UWAGA! Skierowania do poradni specjalistycznej nie muszą przedstawiać:

 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane, żołnierze zastępczej służby wojskowej
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%
 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • dzieci w zakresie leczenia chorób wrodzonych na podstawie wyników badań przesiewowych finansowanych ze środków publicznych
 • dzieci i młodzież w zakresie leczenia psychologicznego, psychiatrycznego i środowiskowego
 • pacjenci w zakresie diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego po uprzednim stwierdzeniu podejrzenia nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

2) Dowód osobisty (lub inny dokument z nr PESEL).

3) Dokument ubezpieczenia zdrowotnego:

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne np.:

 • Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni), LUB aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa.
 • Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dla osoby ubezpieczonej w KRUS: zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej).
 • Dla emerytów i rencistów: legitymacja emeryta lub rencisty.
 • Dla osoby bezrobotnej: aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie: umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej.
 • Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej: dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.), LUB aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę.

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie Twojego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie według danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają prawo pacjenta do świadczeń w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Jeśli jesteś osobą, która ma prawo do świadczeń na podstawie tzw. przepisów unijnych, Twoje prawo do świadczeń nie jest weryfikowane przez system eWUŚ.

W takim przypadku zostaniesz poproszony o okazanie jednego z wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:

 • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,
 • Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • formularza E112/S2/S3,
 • formularza E123/DA1.

JEŻELI EWUŚ NIE POTWIERDZA ŚWIADCZEŃ

Jeśli jesteś przekonany, że masz prawo do świadczeń, a system eWUŚ nie potwierdza w danym dniu Twoich uprawnień, możesz je potwierdzić za pomocą innych dokumentów, np.

 • zaświadczeniem z zakładu pracy;
 • legitymacją emeryta lub rencisty;
 • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli musisz skorzystać ze świadczeń, a nie masz przy sobie takiego dokumentu, masz prawo złożyć stosowne oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. Druk oświadczenia powinieneś otrzymać od świadczeniodawcy.

Pamiętaj. Kiedy złożysz oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń uprawnień, wiedząc, że nie masz takich uprawnień, możesz zostać obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej.

4) Badania – karty wypisu ze szpitala, opis usg, rtg (lub zdjęcie).WAŻNE !:

 • Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.
 • Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne do czasu ustania przyczyny, z jakiej było wystawione. Nowe skierowanie będzie konieczne, gdy zakończysz leczenie u danego specjalisty, ale będziesz wymagał leczenia z powodu innej przyczyny.
 • NFZ sfinansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.
 • Jeśli pacjent ma dwa skierowania na rehabilitację, to musi zakończyć zabiegi na pierwsze schorzenie, żeby móc stanąć w kolejce po zabiegi na drugą dolegliwość.
 • Realizujemy kontrakt w ramach NFZ:
  • (1300) Poradnia rehabilitacyjna
  • (1310) dział/pracownia fizjoterapii