Refundacja NFZ

Warunki skorzystania z bezpłatnej wizyty

Warunki skorzystania z bezpłatnej wizyty w ramach NFZ

1) Skierowanie od lekarza posiadającego podpisaną umowę z NFZ.

UWAGA! Skierowania do poradni specjalistycznej nie muszą przedstawiać:

 • inwalidzi wojenni
 • osoby represjonowane
 • kombatanci
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych
 • chorzy na gruźlicę
 • zakażeni wirusem HIV

2) Dowód osobisty (lub inny dokument z nr PESEL).

3) Dokument ubezpieczenia zdrowotnego:

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne np.:

 • Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni), LUB aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa.
 • Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dla osoby ubezpieczonej w KRUS: zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej).
 • Dla emerytów i rencistów: legitymacja emeryta lub rencisty.
 • Dla osoby bezrobotnej: aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie: umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej.
 • Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej: dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.), LUB aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę.

4) Badania – karty wypisu ze szpitala, opis usg, rtg (lub zdjęcie).